ДепартаментНова българистика

Проф. Мони Алмалех, д.н.

Проф. Мони Алмалех, д.н.

e-mail: m.almalech@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор и доктор на науките

 

Основни изследователски интереси в областта на: Общо, сравнително и приложно езикознание, Семиотика, Българистика, Иврит и еврейска култура, Библейски изследвания, Науката за цвета 

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: психолингвистика, лингвистична прагматика

 

Възможности за експертиза в областта на: Общо, сравнително и приложно езикознание, Семиотика, Българистика, Иврит и еврейска култура, Библейски изследвания, Синтаксис, Семантика, Психолингвистика

 

Преподавателски интереси в областта на: Общо, сравнително и приложно езикознание, Семиотика, Българистика, Иврит и еврейска култура, Библейски изследвания, Науката за цвета

 

Образование:
1977 г. – СУ „Св. Климент Охридски“ - магистър „Българска филология“; Втора специалност „Философия“

1982-1984 г. Институт за български език – БАН, редовен докторант по „Структурна, приложна и математическа лингвистика”

1993-95 г. Ерусалимски еврейски университет, Департамент „Славянски изследвания“, Специализация при проф. Димитрий Сегал – семиотика, фолклор и етнография; юдейски и ислямски мистицизъм.

 

Членство в организации:

 - Съюз на учените в България (1995 -);

- Българско семиотично дружество (1996-2014); Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания – НБУ (2014 –) колективни членове на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS);

- “Група ЦВЯТ - БЪЛГАРИЯ” – Обществено научно дружество, колективен член на Международната асоциация по цвят (AIC) (1995 –);

- Международна асоциация по приложна психолингвистика (International Association for Applied Psycholinguistics ISAPL) (1996 – )

 

Участие в национални и международни проекти:
1993-1994 г. Colour in Balkan Folklore – The Hebrew University of Jerusalem.

1994-1996 Прагматика – Институт за български език – БАН.

1994-1996 Езиково съзнание – Институт за български език – БАН.

1997-1999 Семантични роли и синтактични отношения – Институт за български език – БАН.

1999 - 2001 г. Signs of femininity and their corresponding color meanings – Tel-Aviv University – Bulgarian academy of science.

2000-2002 Нестандартното научно мислене – Център за философия – БАН.

2000-2002 Език и манталитет – Институт за български език – БАН.

2003-2005 Език и идиолект – Институт за български език – БАН.

2003-2005 Фрагменти на езиковата картина на света през призмата на вторичното назоваване – Институт за български език – БАН.

2006-2008 Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) Институт за български език – БАН.

2008-2010 Бельото като дискурс – Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, Ранноесенна семиотична школа – НБУ.

2009-2012 Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания – Институт за български език – БАН.

2011-2013 Домът в дискурси. Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, Ранноесенна семиотична школа – НБУ.

2013 – Discourses of the drink and food - Food and Cultural Identity: between market, Social Sciences and Humanities – Erasmus Intensive Program, LLP, Strategic development commission of NBU & Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione, Torino, Italy (C.I.R.Ce).

2013-2014 Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици (български, руски език и иврит) - Институт за български език – БАН.

2017 Ребрандинг с цвят на Marlboro. В „Дискурсите на тютюна“. НБУ.

 

По-важни публикации:

Монографии

1. Тъмнината в Стария завет. ИК „Кибеа“, София, 2017. 251 с.

2. Савската царица, Лилит и гарванът. Издателска къща „Кибеа”, София, 2015. 167 с.

3. Червените кодове в Стария завет. София: ИК „Кибеа“, 2014. 263 с.

4. Архангелите в Библията. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2013. 160 с.

5. Biblical donkey. Sofia: Kibea Publishing company, 2012. 107 p.

6. Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011. 187 p.

7. Библейското магаре. София: ИК „Кибеа“, 2011. 135 с.

8. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). София: Нов български университет, CD, 2011. 207 с.

9. Светлината в Стария завет. София: ИК „Кибеа“, 2010. 434 с.

10. Езикът на цветовете: Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи. София: „Аскони-издат”, 2007. Второ издание 2012. 373 с.

11. Цветът в Петокнижието. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006. 479 c.

12. Корени. Семиотика на цвета. София: ИК „Велес“, 2006. 175 с.

13. Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 2001 . 160 с.

14. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1997. 194 с.

15. Balkan Folk Colour Language, Sofia: Sofia University St. Kliment Ochridski Press, 1996. 151 p.

16. Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1993. 139 с.

 

Приложно езикознание

15. Ивритско-български речник. София: КК „Труд“, 2004. 523 с. + ХІІІ с. Второ издание 2011.

16. Българо-ивритски разговорник с кратка практическа граматика на иврит. София: КК „Труд“ & ИК „Прозорец”, 2002. 247 с.

17. Алмалех, М., Ж. Бояджиев, М. Москов. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. София: KK „Труд”, 2001. 102 с.

18. Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева. Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ „В.И. Ленин”. София: Издателство на ВМЕИ „В. И. Ленин”, 1989. 128 с.

 

Избрани студии и статии

1. Cultural Unit Black. Language and Semiotic Studies, 2017, Vol. 3, No 2. pp. 22-50.
Semiotics of colour. Proceedings of the 12th World Congress of the ‎International Association for Semiotic Studies: New Semiotics Between Tradition and ‎Innovation. Sofia: NBU Publishing House of NBU & IASS Publications, 2017. pp. 747 - 757. ‎
2. Biblical donkey. Proceedings of the 12th World Congress of the ‎International Association for Semiotic Studies: New Semiotics Between Tradition and ‎Innovation. Sofia: NBU Publishing House & IASS Publications, 2017. pp. 816 - 827.

3. Semiotics of colour. Proceedings of the 12th World Congress of the ‎International Association for Semiotic Studies: New Semiotics Between Tradition and ‎Innovation. Sofia: NBU Publishing House of NBU & IASS Publications, 2017. pp. 747 - 757. ‎‎

4. Култура на прелъстяването [Прелъстяване на културата]: Nivea – визуално и словесно прелъстяване. История и актуални практики. В Следва. Списание за университетска култура, № 34, 2016. 90 – 104.
5. Езикови проблеми на националната специфика на културите – върху ‎ивритския оригинал и преводите на Стария завет. В III-ти Международен ‎конгрес по Българистика, 23-26 май 2013. Секция „Български език“, подсекция ‎‎„Българистиката в чужбина. Преподаване на български език“. ‎Университетски комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“, СУ „Св. Климент ‎Охридски“, Международна асоциация по българистика. Университетско ‎издателство „Св. Климент Охридски“, София: 2014/2017. 184-195.

6. The Linen in the Old Testament. В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Ред. колегия проф. д. изк. Е. Попова, доц. д-р Д. Попмаринов, доц. д-р С. Влайков, доц. д-р М. Стоядинов, доц. архим. д-р Авксентий (Делипапазов), доц. д-р С. Тутеков, доц. М. Прашкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015. рр. 72-102.

7. Светая Светих е Слово. – В: В началото бе словото, Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. Рецензенти: проф. д-р Д. Веселинов, доц. д-р. Гарибова. София: Издателство на НБУ, 2015. 249-263.

8. Функциониране на думата Етиопия в Стария завет. В: Съпоставително езикознание, № 1, 2014, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 37-54.

9. Иврит – прекрасното творение. В: La Estreya, Списание за еврейска история, изкуство, култура, № 10, 2014. Издание на ОЕБ „Шалом“. 26-39.

10. Видове светлина в Стария завет според ивритската езикова картина. В: Български език, № 2, 2014. 7-21.

11. Чернокожите хора в Стария завет – езиков и херменевтичен анализ. B: Дзяло. е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХ век, № 2. София: 2014 http://www.abcdar.com/magazine_II.php

12. Notion for window in Hebrew Bible – Linguo-semiotic approach. In: Linguistique Balkanique/Балканско езикознание, № 2-3, 2013. рр.45-57.

13. What Does “Psalm” Mean in Hebrew? Lexia Lournal of Semiotics, new series. Directed by Ugo Volli, № 11–12, 2012. Worship, Ed. Massimo Leone. Università degli studi di Torino, Southeast European Center for Semiotic Studies of the NBU, MIUR Cooperlink Project. pp. 153-173.

14. Biblical Windows. Gramma Journal of Theory and Criticism, International journal, published in English and Greek once a year by the School of English, № 20, 2012. Aristotle University of Thessaloniki. Semiotics as a Theory of Culture: Deciphering the Meanings of Cultural Texts. Ed. Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos. pp. 93-104.

15. The Eight Kinds of Linen in the Old Testament. Lexia – Journal of Semiotics, new series. Dir. Ugo Volli, № 7–8, 2011. Immaginary, Ed. Massimo Leone. Università degli studi di Torino. pp. 325-364.

16. Manipulation Strategies on collective unconsciousness. On black and white in ads. – In: Socio Semiotics/Cognitive Semiotics. XII EFSS2007, III LSSS2008. NBU, Southeast European Center for Semiotic Studies. Education and Culture – EU. V. Azarova (еd.); K. Bankov (еd. of the series). София: Издателство на НБУ, 2009. pp. 33-60.

17. Добре забравеното... Части на речта и Части на изречението. В: Алмалех, М., Бояджиев, Ж., Москов, М. Съст. М. Алмалех. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. София: КК „Труд”, 2000, 103 с. 7-26

 


Обществена дейност: журналистически материали в различни медии за различни области и теми; публични лекции на различни теми