facebook

ДепартаментНова българистика

Докторанти

Юлиян Петков Разсуканов

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Теория и история на литературата", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на литературата

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-164/10.05.2021 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател: доц. д-р Йордан Симеонов Ефтимов, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

 

Членове:  1. проф. Пламен Иванов Дойнов, д.н., НБУ, професионално направление 2.1. Филология

                  2. доц. д-р Мариета Стоянова Иванова-Гиргинова, Институт за литература при БАН, професионално направление 2.1. Филология

                 3. проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон (Весилева-Монтеро), НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", професионално направление 2.1. Филология

                 4. доц. д-р Владимир Иванов Донев, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", професионално направление  2.1. Филология

                

 • Име на докторанта
  Юлиян Петков Разсуканов
 • Тема на дисертацията
  Утопични дискурси в романа "Тютюн" на Димитър Димов
 • Научен ръководител
  доц. д-р Морис Фадел
 • Дата и час на защитата
  13.09.2021 / 15:00
 • Зала
  406, втори корпус

Прикачени файлове

Грета Стефанова Разсуканова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Теория и история на литературата", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на литературата

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-165/11.05.2021 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател: доц. д-р Морис Наме Фадел, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

 

Членове:  1. доц. д-р Татяна Николаева Фед, НБУ, професионално направление 2.1. Филология,

                 2. проф. Цветан Кирилов Ракьовски, д.ф.н., ЮЗУ "Неофит Рилски", професионално направление 2.1. Филология

                 3. проф. д-р Амелия Веселинова Личева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1. Филология

                 4. проф. Албена Кирилова Вачева, ЮЗУ "Неофит Рилски", професионално направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Грета Стефанова Разсуканова
 • Тема на дисертацията
  Харалан Ангелов - поетика и граждански идеи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Йордан Ефтимов
 • Дата и час на защитата
  13.09.2021 / 13:00
 • Зала
  404, втори корпус

Прикачени файлове

Михрийе Малоку Морина

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Теория и история на литературата", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на литературата

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-37/20.11.2020 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател:

доц. д-р Морис Наме Фадел, НБУ, направление 2.1. Филология

 

Членове:

1. проф. Албена Кузманова Бакрачева-Константинова, д.н., НБУ, направление  2.1. Филология,

2. проф. Корнелия Димова Мерджанска-Славова, СУ "Св. Климент Охридски", направление 2.1. Филология

3. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков, ПУ "Паисий Хилендарски", направление 2.1. Филология          

4. доц. д-р Яна Атанасова Роуланд (Бучкова), ПУ "Паисий Хилендарски", направление 2.1. Филология

 

 

 

 • Име на докторанта
  Михрийе Малоку Морина
 • Тема на дисертацията
  Социалната критика в романите на Теодор Драйзер (Dreiser`s critical views on American Society in his novel)
 • Научен ръководител
  проф. Албена Кузманова Бакрачева-Константинова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  22.03.2021 / 13:00
 • Зала
  Zoom

Прикачени файлове

Георги Иванов Гочев

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор",

с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Теория и история на литературата", НБУ, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория и история на литературата

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-107/30.01.2019 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател:     доц. д-р Морис Наме Фадел, НБУ, направление 2.1. Филология

Членове:         1. доц. д-р Теодор Арсов Леков, НБУ, направление 2.2. История и археология

                         2. проф. Анастас Георгиев Герджиков, дфн, СУ "Св. Климент Охридски",

                             направление  2.1. Филология

                         3. доц. д-р Елия Йорданова Маринова, СУ "Св. Климент Охридски",

                             направление 2.1. Филология

                         4. доц. д-р Невена Аспарухова Панова, СУ "Св. Климент Охридски",

                             направление 2.1. Филология

Резерви:          1. проф. д-р Амелия Веселинова Личева, СУ "Св. Климент Охридски",

                                 направление 2.1. Филология

                         2. доц. д-р Йордан Симеонов Ефтимов, НБУ, направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Георги Иванов Гочев
 • Тема на дисертацията
  Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцкаталитература до епохата на Елинизма
 • Научен ръководител
  проф. Петър Ангелов Димитров, д.ф.н., НБУ, направление 2.1. Филология
 • Дата и час на защитата
  26.03.2019 / 11:20
 • Зала
  зала 407, втори корпус

Прикачени файлове

Цветина Цветанова Цакова

Цветина Цветанова Цакова, випуск 2017, заповед за зачисляване З-РК-63; заповед за отчисляване З-РК-330, e докторант на самостоятелна подготовка към докторска програма „Теория и история на литературата“, департамент „Нова българистика“. Нейната дисертация е на тема: „Конструиране на женската идентичност в романите на Шарлот Бронте (“The Construction of Feminine Identity in Charlotte Bronte’s Novels”). Защитата ще се състои на 5 март 2019 г. (вторник) от 11.30 ч. в залата за екипна работа, библиотека на Нов български университет. Предлагаме на вашето внимание авторефератът на дисертацията и рецензиите и становищата на научното жури в състав:

 

Председател:

1. Доц. д-р Татяна Николаева Фед, НБУ (рецензия)

 

Членове:

2. Доц. д-р Морис Наме Фадел, НБУ (становище)

3. Проф. дфн Татяна Стойчева Стойчева, СУ «Св. Климент Охридски», (рецензия)

4. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков, ПУ «Паисий Хиледарски», (становище)

5. Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд, ПУ «Паисий Хиледарски», (становище).

 

 

 

 • Име на докторанта
  Цветина Цветанова Цакова
 • Тема на дисертацията
  Конструиране на женската идентичност в романите на Шарлот Бронте
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Морис Фадел
 • Дата и час на защитата
  05.03.2019 / 11:30
 • Зала
  залата за екипна работа, библиотека на Нов български университет

Прикачени файлове - научен ръководител

Мая Дечева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Теория и история на литературата"

Професионално направление: 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Мая Дечева (Кисьова)
 • Тема на дисертацията
  „Сценични реализации на българската поезия (1990-2010)”
 • Научен ръководител
  доц. Пламен Дойнов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  17.03.2017 / 13:00
 • Зала
  зала 408, корпус 2

Прикачени файлове