ДепартаментНова българистика

Докторанти

Мая Дечева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Теория и история на литературата"

Професионално направление: 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Мая Дечева (Кисьова)
 • Тема на дисертацията
  „Сценични реализации на българската поезия (1990-2010)”
 • Научен ръководител
  доц. Пламен Дойнов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  17.03.2017 / 13:00
 • Зала
  зала 408, корпус 2

Прикачени файлове