facebook

ДепартаментНова българистика

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Ирина ГеоргиеваДепартамент: Нова българистика

Телефон: 0897 914 905

E-mail: igeorgieva@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 11:30-13:00 211 II Корпус,Вторник 11:15-13:00 211 II Корпус,Вторник 16:15-17:00 211 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доцент по съвременен руски език. Интереси в областта на съвременния руски език и междукултурната комуникация. Курсове: "Руският свят: светоусещане, бит и традиции", "Междукултурна комуникация:Русия и Европа", "Културна история на Русия" , "Фразеология", "Лексикология", "Странознание на Русия" и др.


Публикации:

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Ирина Георгиева
Доц. д-р Ирина Георгиева –специалист по съвременен руски език, междукултурна комуникация, езикова картина на света, бизнес руски език и др.

І. Дисертационни трудове и публикации, свързани с него (до 2003г.)
Монографии:
1. Автореферат: Темпоральные конструкции в современном русском языке в сопоставлении с современным болгарским языком. София, 2002, 36 с.
2. Темпоральные предлоги в русском и болгарском языках и их синонимия. София, Херон Прес, 2004, 251с.
Учебник:
3. Русский язык в мире бизнеса. (в съавторство с Л.Янкова и Т.Фед), София, 1997, с.26-30; с.143-149.

Статии:
4. Дистрибутивный подход при выявлении сочетаемости языковых единиц современного русского языка. – в сб.Casopic pro slovanskou filologii, Praha, 2001.
5. Метод дистрибуции при определении языковых средств, их смысловых сходств и различий. – в сб. Casopic pro slovanskou filologii, Praha, 2001.
6. Предложные конструкции с темпоральным значением в современном русском и болгарском языках. – В сп.”Чуждоезиково обучение”, София, 2002, кн.2, с.15-22.
7. Дистрибутивный подход при выявлении темпоральных отношений, выраженных предложными конструкциями после+Р.п., по+П.п. в русском языке. – В сп.”Чуждоезиково обучение”, София, 2002, кн.5-6, с.16-28.
8. Предложные временные структуры – попытка описания темпоральных структурно-семантических средств синтаксиса и их функциональных возможностей. – В сп. “Болгарская русистика”, 2002, кн.1, с.49-53.
9. Функциональные особенности темпоральных конструкций с предлогом на+В.п. и их синонимы в современном русском языке. – В сп.”Чуждоезиково обучение”, София, 2003, кн.3, с.21-28.
10. О семантике предлога . – В сп. “Чуждоезиково обучение”, 2003, кн.6, с.60-69.
11. Темпоральные конструкции в современном русском языке в сопоставлении с современным болгарским языком. Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен “доктор”, София, 2002, 32с.
12. О семантике предлога /Темпоральное значение предлога до и его синонимы в современном русском языке/, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2003, том.41, кн.1, с.237-248.
13. О семантике предлога в русском и болгарском языках. – В юбилейния сборник на департамент “Приложна лингвистика” на НБУ, София, 2004, с.36-47.
14. К вопросу о сопостовительном исследовании семантики предлогов в русском и болгарском языках. - В сб.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2005, кн.68, с. 209-217.
.
ІІ. Научни трудове, с които се кандидатства в конкурса за доцент по 05.04.18 Славянски езици - съвременен руски език (след 2003г.)

Монография:
15. Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руска езикова картина на света, София, 2008, 130с.
Статии:
16. Сравнительная семиотика запахов в культури России и Болгарии./в съавт. с О.Нестерова/ В сб. Вестник МГЛУ, Москва, 2005, выпуск 504, с.102-115.
17. Запахи в культурах Болгарии и России как компонент межкультурной коммуникации. – В сп.”Чуждоезиково обучение” , София, 2006, кн.4, с.19-32.
18. Денонощният кръговрат на времето, като част от езиковата картина на света. – В сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 2007, с.143-154.
19. Човешките състояния, съотнесени с отрязъците на денонощието в руския и българския език. Сб.”Чуждоезиково обучение” №3, 2007, с.20-28.
20. Запахи в понимании культур России и Болгарии. Сб. Русский язык в сопоставлении с другими языками, т.5, 2007, с.56-65.
21. Признакът `осветеност` като фрагмент от семантичното поле „Денонощен кръговрат на времето” Сб.”Чуждоезиково обучение”, № 4, 2007, с.43-51.
22. „Времето на денонощието” като част от езиковата картина на света в българския и руския език. Сб.”Български език”, Кн.2, ИК ЕМАС 2007, с.74-82.
23. Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език. Списание „Съпоставително езикознание”, кн.3/2007, с.32-42.
24. Формиране на общоезиковото семантично поле „Време на денонощието” в българския и руския език. Сб.”Езиков свят”, т.4, Университетско издателство „Н.Рилски”, Благоевград, 2007, с.7-12.
25. Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света. Списание „Българска реч”, Година XIII/2007 2007, кн.2, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, София 2007, с.109-119.
26. Структуриране на семантичното поле „денонощие” в руския и българския език. Сб.”Болгарская русистика”, Т.2, 2007.
27. Семантичното поле „Време на денонощието” в контекста на българската и руска езикова картина на света. Сб.”Български език”, кн.1, ИКЕМАС, 2008, 10с. (под печат).
28. Денонощието като част от модела на цикличното време в руската и българска езикова картина на света. Доклад на ІX Славистични четения на тема: Контакти и миграции при славяните. 2008, 10 с. (под печат).
29. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието”. Списание „Съпоставително езикознание”, кн.2, 2008 (под печат).
30. Семантичното поле „денонощен кръг на времето в руската и българската езикова картина на света, 2008 (под печат)
31. Природни и митологични обекти, съотнесени с отделните периоди на денонощието. Сб. „Чуждоезиково обучение”, 2008 (под печат).

І.Монография:
Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руска езикова картина на света, София, 2008, 130с.

ІІ .Публикации:
1. Денонощният кръговрат на времето, като част от езиковата картина на света. – В сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 2007, с.143-154.
2.Човешките състояния, съотнесени с отрязъците на денонощието в руския и българския език. Сб.”Чуждоезиково обучение” №3, 2007, с.20-28.
3.Запахи в понимании культур России и Болгарии. Сб. Русский язык в сопоставлении с другими языками, т.5, 2007, с.56-65.
4.Признакът `осветеност` като фрагмент от семантичното поле „Денонощен кръговрат на времето” Сб.”Чуждоезиково обучение”, № 4, 2007, с.43-51.
5.„Времето на денонощието” като част от езиковата картина на света в българския и руския език. Сб.”Български език”, Кн.2, ИК ЕМАС 2007, с.74-82.
6.Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език. Списание „Съпоставително езикознание”, кн.3/2007, с.32-42.
7.Формиране на общоезиковото семантично поле „Време на денонощието” в българския и руския език. Сб.”Езиков свят”, т.4, Университетско издателство „Н.Рилски”, Благоевград, 2007, с.7-12.
8.Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света. Списание „Българска реч”, Година XIII/2007 2007, кн.2, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, София 2007, с.109-119.
9.Структуриране на семантичното поле „денонощие” в руския и българския език. Сб.”Болгарская русистика”, Т.2, 2007.
10.Семантичното поле „Време на денонощието” в контекста на българската и руска езикова картина на света. Сб.”Български език”, кн.1, ИКЕМАС, 2008, 10с. (под печат).
11. Денонощието като част от модела на цикличното време в руската и българска езикова картина на света. Доклад на ІX Славистични четения на тема: Контакти и миграции при славяните. 2008, 10 с. (под печат).
12. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието”. Списание „Съпоставително езикознание”, кн.2, 2008 (под печат).
13.Семантичното поле „денонощен кръг на времето в руската и българската езикова картина на света, 2008 (под печат)
14.Природни и митологични обекти, съотнесени с отделните периоди на денонощието. Сб. „Чуждоезиково обучение”, 2008 (под печат).
15.”Обща характеристика на семантичното поле “Денонощен кръговрат на времето” в българската и руската езикова картина на света”. в списание “Чуждоезиково обучение” №5, 2009, 20-34с., 14 стр.
16. “Суточный круговорот времени в русской и болгарской языковой картине мира” в сборник на Международния симпозиум във Върново Търново през април 2010г., 6 стр.
17. “Цикличност на времето в русската и българската езикова картина на света”, в списание “Чуждоезиково обучение” , 2010, под печат, 17 стр.
18. Языковая модель времени во флазеологии русского языка., 2011, Сборник от юбилейната международна научнаконференция на СУ“Св.Кл.Охридски” Русистика:язык, культура
19. За темпоралните фразеологизми в руския език, 2011, сп.”Чуждоезиково обучение”
20. За темпоралните фразеологизми в руския език, свързани с постоянния ход на времето, 2012, Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф.П.Стефанова, дпн, НБУ
21. Руските темпорални фразеологизми от дистантна гледна точка, Годишник 2012 на департамент “Нова българистика

2. Участие в изследователски и научни проекти :
1. “Изучаване на руски език с помощта на караоке”, Languages and Integration thgrouh Singing.
2. Международен проект за двустранно сътрудничество с руски хуманитарен фонд 2010, г. Уфа.
3.Презентация на нова магистърска програма “Бизнес комуникации” на НБУ в Московския държавен лингвистичен университет, юни 2011г.

4. Проект: Презентация на новата магистърска програма на НБУ “Бизнес комуникации”, подготовка на проект за съвместна магистърска програма с МДЛУ: “Мениджмънт в международния хотелиерски бизнес” в г.Москва,юни 2011.