ДепартаментНова българистика

Проф. Иван Касабов, д.н.

Проф. Иван Касабов, д.н.

e-mail: ikasabov@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на филологическите науки

 

Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика, семиотика, семантика, лексикология, лексикография, реторика, стилистика

Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия на науката, теория на културата, поетика, енциклопедии

Възможности за експертиза в областта на: лингвистика, семиотика, семантика, лексикология и лексикография, реторика и стилистика

Преподавателски интереси в областта на: лингвистика, култура и семиотика, реторика и говорна култура, лексикална семантика, анализ на текста, реклама

 

Образование:

■ 1974 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, българска филология с втора специалност философия;

■ 1987 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – доктор по филология (общо езикознание) с дисертация на тема „Проблеми на лексикографската работа и теория за Семантичен речник-минимум“ (1987).

 

Обществена дейност:

■ EURALEX (European Association for Lexicography);

■ IASS (International Association of Semiotic Studies);

■ BASS (Balkan Association of Semiotic Studies);

■ IAСS (International Association for Cognitive Semiotics).

■ Съюз на учените в България;

■ Българско семиотично дружество;

■ Българско лексикографско дружество.

 

Участие в национални и международни проекти:

■ Речник на българския език,

■ академична Лексикология,

■ Компютърно работно място на лексикографа,

■ Лингвистична лаборатория,

■ 19 последователни (1994-2010) летни школи по семиотика,

■ Библиографско и терминологично изследване по семиотика и лингвистика,

■ Международен проект Corpus of Old Slavic Texts from the XIth C. (в съ-ръководство с Р. Павлова от българска страна),

■ Речник на жестовете – международен проект с Технологичния университет в Берлин (ръководител и участник от българска страна),

■ Електронна база данни на българската антропонимия. Идентичност, практика и регулация на личните именаучастник и ръководител,

■ Речник на основните научни понятия – нов вътрешен проект в НБУ.

 

Награди

■ Диплом с първа награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България и БАН, 2007 за монографията „Граматика на семантиката“;

■ Диплом с първа награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България и БАН, 2014 за монографията „Проблеми на общата лексикология“.

 

По-важни публикации:

 

Речници

1. Речник на българския език – автор в т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 (2 издание), редактор в т. 11, 12, отговорен редактор на т. 3, , Изд. на БАН и „Емас“, С., 2006 – допълнено и преработено издание „г- деятел“, 805 с.

2. Речник на чуждите думи, Изд. Атлантис, С., 1996 и II допълнено издание 1999 (в съавторство).

3. Универсален енциклопедичен речник – УЕР (Авторство на лингвистичната част и обща редакция)

– УЕР , ИК „Свидас“, София 1999, I том, 504 печ. с.

– УЕР, ИК „Свидас“, София 2003 II том, 623 печ. с.

4. Литературен речник за ученици, Изд. „Хейзъл”, София, 2000 (редакция и авторство на частта Общокултурни термини)

 

Монографии

1. Проблеми на общата лексикология, Изд. На БАН „Марин Дринов“, С., 2013, 265 с.

2. Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства, Издателство на Нов български университет, С., 2008, 158 с.

3. Граматика на семантиката, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2006, 236 с.

4. Семантичен речник-минимум, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С. 1990, 227 с.

5. Семантични проблеми на лексикографията и теория за семантичен речник (приета за печат от Институт за български език), БАН, 200 стр.

6. Универсален енциклопедичен речник (авторство на лингвистичната част и обща редакция), ИК „Свидас“, София 1999, I том 504 с. и II том 623 с.

7. Забавна семантика за всички с илюстрации (мултимедиен продукт в 2 части – с 84 стр. текст и Теория на семантиката – 86 стр. текст със схеми и таблици.

8. Речник на българския език – автор в т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 (2 издание), редактор в т. 11, 12, отговорен редактор на т. 3, , Изд. на БАН и „Емас“, С., 2006 – допълнено и преработено издание „г- деятел“, 805 с.