ДепартаментНова българистика

 

 Департамент „Нова българистика“ е учреден през 1994 г. с ръководител доц. д-р Александър Кьосев. В периода 1998 – 2010 начело на Департамента е проф. Михаил Неделчев, през 2010 – 2012 проф. Мони Алмалех, д.н., а от май 2012 г. доц. д-р Пламен Дойнов.

 

Стратегии. За разлика от някои изцяло иновативни интердисциплинарни научни направления, които се борят за своето утвърждаване, департамент „Нова българистика“ беше поставен пред обратното предизвикателство. Пред него стоеше задачата да обнови методологически и тематично една традиционна специалност, каквато е българската филология, да я отвори към едно по-широко социокултурно изследователско поле, както и към новите динамики в образователната сфера.

 

Една от стратегиите на Департамента е да въвлича живата актуална литература в цялостния си изследователски и образователен проект. Това става както чрез работата на писателите и поетите, членове на Департамента, така и чрез други популярни днес български писатели, които редовно изнасят лекции и провеждат беседи със студентите и литературни четения. Проявите, които включват и юбилейни конференции за знакови съвременници – автори на българска литература, протичат под мотото „Писателите в Университета“.


Департамент „Нова българистика“ организира:

  • Постоянно действащ „Литературен семинар”
  • Учебно-практически и изследователски звена: Литературноисторическа школа; Академичен център за православна култура и литература; Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане
  • Лятна школа по творческо писане с майсторски класове по поезия и проза и клас по критика и публицистика
  • Образователни пътувания, в които обикновено се включват и изследователи от други департаменти на НБУ.

 

Колективните изследователски проекти на департамент „Нова българистика” са: „Годините на литературата”, „Литературата на НРБ: история и теория”; „Личности”, „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”, материализирани в публикувани сборници.

 

Преподавателите от Департамента са автори на редица авторски изследвания, монографии, сборници със статии с влияние в литературоведския и изобщо в хуманитарния контекст у нас. Двама от тях са главни редактори на основните периодични издания на НБУ: списанието за университетска култура „Следва“ и на вестника на НБУ „Университетски дневник“. Творчеството на проф. Мони Алмалех, д.н. се простира в широк спектър: езиковедски, лингвокултурологични, семиотични, библейски и херменевтични изследвания; изследвания върху българския и други индоевропейски езици, иврит.

 

Партньори. Департаментът работи със Солунския университет „Аристотел” по линията на международната студентска мобилност, програма „Еразъм”. „Нова българистика” има добро академично сътрудничество с Института за литература (БАН), със съответните звена във: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” (Благоевград), СУ „Св. Климент Охридски”, Регионална библиотека „П.К. Яворов” (Бургас), Сдружение на български писатели. Ежегодно Департаментът участва със свои акции на Празниците на изкуствата „Аполония”.

 

Преподавателите и студентите към Департамента печелят признанието на различни авторитетни форуми и институции и са носители на множество награди.

 

Резултати. Обучението в програмите гарантира отлично говорене и писане на български език, както и повишаване на ефективността при четене.

 

 

Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


Антропология, Българистика (Български език, култура и литература), Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. (Повече може да прочетете тук.)

 

 

 

Ръководител

 

доц. д-р Пламен Дойнов

корпус 1, офис 112

тел.: 02/8110 132; в. 11121

e-mail: pdojnov@nbu.bg

 

 

Секретар

Татяна Димитрова

корпус 1, офис 112

тел.: 02/8110132; в. 11121

e-mail: tvilieva@nbu.bg