ДепартаментНова българистика

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

доц. д-р Огняна Георгиева-ТеневаДепартамент: Нова българистика

Телефон: 0887693979

E-mail: ognyana_georgieva@abv.bg

Приемно време: Сряда 8:00-9:30 211 II Корпус,Сряда 13:00-14:30 211 II Корпус,Сряда 16:15-18:45 211 II КорпусПрофесионална автобиография:

ОБРАЗОВАНИЕ:
¦ 2004 г. – доцент по методика на обучението по литература – Национален институт по образование, ВАК
¦ 1997 г. – доктор по филология (българска литература) – ВАК
1981 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по български език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:
¦ методиката на литературното образование
съвременния български език
¦ историята на българската литература
¦ детската литература

¦ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:
¦ гражданското образование

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:
¦ Член на асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) - Association Professors of Slavonic Countries (APSC) (2016 -)
¦ Член на Международно жури от рецензенти към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) – Reviewer board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) - http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online); (2015 -)
¦ Член на Съюза на българските журналисти (2017 -)

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:
¦ Член на Международен редакционен съвет към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) - International Editorial Board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) – http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) (2015 - )
¦ Член на редколегията на сп. „Предучилищно и училищно образование“ (2017 -)
¦ Редактор уредник на сп. „Критика“ (1999 – 2006)
¦ Завеждащ редакцията на сп. „Български език и литература“ (1985 – 2011)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ АНГАЖИМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА:
¦ съвременния български език
¦ академичното писане и говорене
¦ методиката на обучението по български език и литература
педагогическа практика по български език и литератураПубликации:

По-важни публикации:

Монографии

1. Литература и исторически мит. София, Гражданско дружество „Критика“, 2002.

2. „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел. Варна, Славена, 2003.

3. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878 – 1918). София, Сепа-Инфома, 2014.

4. Литературното образование в гражданска перспектива (VIII - XII клас). София, НБУ, 2020.

Статии

4. Новое платье короля“ Г. Х. Андерсена и гражданское образование школьника. // Герценовские чтения. ООО „ВВМ“ (Санкт-Петербург. << https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897307

5. Презентирането и вербалните реторични умения на студента първокурсник: очаквания и проблеми. // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образжование: проблеми и перспективи. Сборник с научни доклади. София, ЕКСІПРЕС, 2017, с. 252-256.

6. Устното убеждаващо изказване в средното училище: практически аспекти. // Предучилищно & училищно образование, 2017, 5, с. 49-66.

7. Устното убеждаващо изказване и средното училище: теоретични аспекти. // Предучилищно & училищно образование, 2017, 4, с. 68-79.

8. Гражданските ценности в средното училище според негови възпитаници. // Предизвикателства пред съвременното възпитание. София УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 181 – 192.

9. Щрих към читателския профил на днешния студент. // Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета. Сборник с научни доклади. Втора книга. Екс-прес, 2016, с. 295 – 299.

10. Фигурата на разказвача в приказките на Константин Константинов. // Библиотека, 2016, № 1, с. 31 – 36.

11. Интегриране на гражданското и литературното образование – нагласи, мотиви, опит. // Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с.562 – 569.

12. Защо е нужна радикална промяна на гражданското образование у нас // Образование, 2015, № 6, с. 13 – 27.

13. Гражданският дефицит в социокултурната норма на литературното образование. // Български език и литература, 2015, № 3, с.

14. Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти). // Реторика и комуникации, 2015, бр. 17.

15. Дискусията в урока по литература. // Педагогика, 2015, 7, с. 905 – 920.

16. Нормативната безгражданственост на литературното образование в средното училище. // Литературен вестник, бр. 9 от 4-10. 03. 2015, с. 14- 15.

17. Училищната библиотека и гражданската мисия на литературното образование. // Библиотека, 2014, № 3-4, 141-150.

18. Граждански аспекти на българското литературно образование. (Опит за историзиране). // Педагогически алманах, 2014, № 1, с. 80-97.

19. Войната в българската детско-юношеска поезия. // Проглас, 2014, № 1, 28 – 45.

20. Родината като чужбина в българската следосвобожденска лирика за деца и юноши. // 130 години немско образование в Русе. Юбилеен сборник. Русе, Лени-Ан, 2013, с. 118-129.

21. „Българска христоматия“ от Вазов и Величков: моделиране на културната идентичност. // С възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Милена Цанева. София, Институт за литература, БАН, 2012, с. 238-250.

22. Лириката на Вазов за деца и юноши и образователният канон. // Образование, 2012, № 5, с.80-93.

23. Петко Славейков и гражданското образование в началното училище. // Диалог на педагогическите компетенции : 130 г. от създаването на Педагогическото училище във Враца. Съст. Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 200-214.

24. По играта им ще ги познаете. („Детски теми за големи“ от Валери Петров.) // Игри, актьори, роли в класната стая и в живота : Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова). / Съст. Адриана Дамянова. София, Булвест 2000, 2012, с. 40-48.

25. Днешният живот на идеите от „Българска христоматия“ на Ив. Вазов и К. Величков. – Образование, 2011, № 3, с. 127-138.

26. Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. // Научни трудове, том 49, кн. 1., сб. Г. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2011, с. 211-218.

27. Гражданският потенциал на литературното образование. // Български език и литература, 2011, № 6, с. 58-67.


28. Student ako subjekt vzdelavacieho procesu. // Slovensky jazyk a literatura v skole. Rocnik 57, dvojcislo 3-4/2010/11, 88-97.

1. Също: Студентът като субект на образователния процес. // Начално образование, 2010, № 5, с. 50-60.

29. Диалогът деца – възрастни в „Пет приказки“ на Валери Петров. // Български език и литература, 2010, № 6, с. 45-59.

30. Развитие на критическо мислене чрез литературно образование. // Педагогика, № 2010, № 3, с. 36-43.

31. Maturita z bulharkeho jazyka a literatury v Bulharsku Most k vysoko kvalitnemu vzdelaniu. // K problematike vyucovania materinskeho jazyka a literatury. IV. Editor: M. Vojtech.Univerzita Komenskeho Bratislava, 2009, 64-69.
1. [Матурата по български език и литература – мост към високо качество на образованието]

32. С Клио и Мнемосина. Как разказва Фани Попова-Мутафова. // Неслученият канон : Български писателки от Възраждането до Втората световна война. / Съст. Милена Кирова. София, Алтера, 2009, с. 277-295.


33. Multikulturnost’ a literarne vzdelanie v Bulharsku. // Slovensky jazyk a literature v skole, rocnik 54, № 1-2/2007/08. 38-42.

1. [Мултикултурност и литературно образование в България]

34. Смехът в историческото повествование на Иван Вазов. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичани : Проблеми на българската литература през ХХ век. / Съст. Е. Трайкова, М Иванова-Гиргинова, П. Ватова. София, Институт за литература, БАН, Издателство Век 21 – Прес, 2006, с. 13-16.

35. Йордан Йовков и българският литературнообразователен канон. // Класика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. Иван Сарандев. / Ред. Св. Каролев, Мл. Янев, Л. Малинова. София, БАН – Институт за литература, Пловдивски университет. Издателски център „Проф. Боян Пенев“, 2006, с. 125-139.

36. Метаткст вместо текст? // Езикът и литературата : Методически парадигми и образователни политики Съст. М. Герджикова, А. Дамянова, А. Петров, Т. Ангелова, А. Радкова. София, 2005.

37. Водачът и неговото (не)битие в историята. // Мостове : Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. София, ТИХ-ИВЕЛ, 2005, с. 130-140.

38. Ти-образът в „История славянобългарска“. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 40, кн. 1, 2002, с. 49-56.

39. Историите на Вера Мутафчиева. // Критика, 2001, № 3, с. 15-30.

40. Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив. // Български език и литература, 2002, № 2-3, с. 70-78.

41. Разни употреби – един език (Или за единството между „пловдивския“, „одеския“ и „софийския“ период на Вазов). // Български език и литература, 2000, № 6, с. 38-43.

42. „Легенда за света София“ – диалог на жанрообразуващите стратегии. // Език и литература, 1998, № 5-6, с. 125-130.

43. Философски представи за света у героите на Стоян Загорчинов. – Летописи, 1997, № 3, с. 190-202.

44. Психологизираният човек в „Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов. // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. Съст. и ред. Р. Дамянова, Е. Трайкова. София, 1997, с. 232-245.