facebook

ДепартаментНова българистика

Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света

monografia-i-georgieva-2_184x250_fit_478b24840a

Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света

Ирина Георгиева

Други публикации

Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света,  издателство ЕТО, София, 2008.


В монографията се изследва по какъв начин и в какъв обем представите за денонощния ход на времето са се отразили в семантиката на езиковите единици в българския и руския език. В центъра на вниманието на автора е взаимодействието между човека и природата в процеса на опознаването на света. По-конкретно това е категорията време, по-специално – вемето на денонощието. Предмет на изследването е българската и руската национална картина на света, анализирана чрез езиковите единици на общоезиковотосемантично поле „време на денонощието“. Съпоставителните изследвания в рамките на когнитивната лингвистика непременно засягат проблемите на съпоставянето между всеобщото и национално-специфичното.