ДепартаментНова българистика

Гл. ас. д-р Биляна Курташева

Гл. ас. д-р Биляна Курташева

e-mail: bkourtasheva@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на литературата, история на българската, английската, балканските и славянските литератури, литературен канон и литературни антологии.

 

Преподавателска дейност:

Общообразователен курс „Писане на академично есе“, „Езикова култура и академично есе“.

Бакалавърски курсове към програми „Език и литература“ и „Българистика“: „Култура на българския модернизъм“, „Сборните български книги: от дамаскина до антологията“, „Четене, читатели, четива“, „Увод в славянската филология“, „Големите книги на славянските литератури“, „Персонализмът в българската култура“, „Литературната и културната памет“, „Българска литературна периодика“, „Балканската литературна общност“, „Най-четените български книги“, „Факт и фикция в литературата“, „Литературата и визуалните изкуства“, „Превод и култура“.

■ Магистърски курс към програма „Литература, книгоиздаване, медии“: „Полът и неговите литературни канони“, семинар „Рецензията“.

Курс към програма „Американистика“: „Творческо писане“ (на английски).

 

Образование:

■ 1991 г. – Математическа гимназия, гр. Видин (златен медал)

■ 1996 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър „Българска филология“ (втора специалност „Английски език и литература“)

■ 2011 г. – Нов български университет – доктор по история и теория на литературата с дисертация на тема „Антологии и канон: антологийни образи на българската литература 1910-1944“.

 

Участие в национални и международни проекти:

■ 1997: „Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България“, българо-немски проект по инициатива на проф. Атанас Натев. В рамките на проекта: публикация на статия в едноименния сборник и съредакторство (заедно с Ф. Филкова) на антологията „На Острова на блажените – пет войни по-късно“, съст. Ат.Натев, София: K&M, 1997;

■ 2003: Консултант на британско-български фестивал и уъркшоп „Литература в действие“, организиран от Британски съвет, София, 20-25 окт. 2003;

■ 2004-07: Член на международния експертен съвет на програма „East Translates East“ на независима фондация „Следваща страница“ – програма за подпомагане на диалога и издателския обмен между страните от Източна и Централна Европа;

■ 2009-11: Съавтор и съорганизатор на проекта „Превод и преход. Българската литература в превод 1989-2010 г.“ към независима фондация „Следваща страница“ (Next Page, www.npage.org). Проектът включва изработване на библиография на преводите на българска литература в чужбина през периода на Прехода, case studies за преводната ситуация в няколко страни/езици, обзорен текст и препоръки към заинтересованите институции;

■ 2013: Изследователска стипендия в Център за академични изследвания, София, програма Advanced Academia – за проекта „Totalitarian (Quasy-) Translatability. The case of Bulgara in the 1970s and 80s. Institutions, Mechanisms, Consiquences“ [„Тоталитарната (квази)преводимст. Българският случай през 70-те и 80-те години на ХХ век. Институциии, механизми, последствия].

 

По-важни публикации:

Монографии

1. Антологии и канон: антологийни модели на българската литература. София: Просвета, 2012, 312 с.

 

Съставителство и редакция на университетски научни издания

1. Съредактор (заедно с доц. Е. Сугарев, д.н., и ас. М. Огойска) на Българистика nuova. Годишник на департамент „Нова българистика“, 2011, http://ebox.nbu.bg/nuova/index.php

2. Редактор на книгата на проф. Михаил Неделчев Апология на литературната история, София: Издателство на НБУ, 2011, 64 с.

3. Редактор на книгата на проф. Михаил Неделчев 1910. Сюжети от литературната година, София: Издателство на НБУ, 2010, 72 с.

4. Съставител и редактор (заедно с М. Неделчев и Й. Ефтимов) и автор на предговора на сборника Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, Издателство на Нов български университет, София, 2006, 296 с.

5. Съставител и редактор (заедно с Й. Ефтимов и Б. Манчев) на Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев, изд. НБУ, поредица „Нова българистика“, София, т. 1 – 2003, т. 2 – 2005.

 

Критически и теоретически текстове

1. „Дилетант“: възможностите на кавичките, сп. „Литературна мисъл“, кн. 2/1999.

2. Трите лели на поетите. Семейният романс в поезията на 90-те, в. „Култура“, бр. 49, 15.12.2000.

3. Стратегии на изключването – върху една антологийна концепция, сп. „Сезон“, есен'2000.

4. Антологийната 2001, в. „Литературен вестник“, бр. 17, 2002.

5. Антология и период, сп. „Демократически преглед“, книга 49, 2002.

6. Anthologies: For and Against. On the Presentation of Macedonian Poetry in Bulgaria. In: Sujecka, Jolanta (editor), „The National Idea as a Research Problem“, Instytut Slawistyki, The Polish Academy of Sciences (Warsawa 2002).

7. Мимикриите на бялото. – В: сб. „Йовков. Съвременни интерпретации“, съст. Милена Кирова, изд. „Слово“, В. Търново, 2003.

8. Интернет: срещу подписа. – В: сб. „Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Сборник с доклади от Международната конференция в чест на проф. Волфганг Изер (София 2000)“, съст. Огнян Ковачев, Александър Кьосев, изд. „Фигура“, С., 2003.

9. Английска топика у Пенчо Славейков. В: „Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев“, т. 1, съст. Й. Ефтимов, Б. Курташева, Б. Манчев, изд. НБУ, поредица „Нова българистика“, С, 2003.

10. Anthologies: Pro et Contra. On the Presentation of the Macedonian Poetry in Bulgaria. In: „Southeast Europe – Culture and Connection. Literary Readings and Critics’ Workshops. Texts and Translations in English“, 2004. (Същият текст е публикуван и в турското издание на сборника – Antolojiler: Pro et Contra. In: „Guneydogu Avrupa’ da Kulturel Baglar. Edebiyat Okumalari ve Elestiri Atolyeleri. Turkce ve Ceviri Metinler“.)

11. „Гергьовден“ – критика на празника. В: сб. „Ботев. Съвременни интерпретации“, съст. Антония Велкова-Гайдаржиева, библиотека „Разночетения“, изд. „Слово“, В. Търново, 2005.

12. Canon Revisited (върху книгата на Димитър Камбуров „Българска лирическа класика“), в. „Литературен вестник“, бр. 10, 16-22.3.2005.

13. Адският град на Гео Милев, електронно сп. LiterNet (http://liternet.bg/e-zine), бр. 8 (81), рубр. „Нова хуманитаристика“, адрес на публикацията: http://liternet.bg/publish/bkurtasheva/g_milev.htm

14. Турският език като свой: контрамодерни идентификации в българската възрожденска драма, сп. „Език и литература“, бр. 1-2, 2006.

15. Далчев: политики на зрелостта. // Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, Издателство на Нов български университет, София, 2006 (също във: в. „Култура“, бр. 35, 2004).

16. „Европа еднокраката“: образът на Европа в най-новата българска поезия, сп. Алтера, бр.1-2, януари/февруари 2007. (Откъс от първоначален вариант на текста е публикуван в: Празничен вестник „Европа/България“, издават Департамент „Нова българистика“ на НБУ, Сдружение на български писатели и Дружество „Гражданин“, София, брой единствен, май 2005.)

17. Women’s Literary History and Its (Im)Possibility [Женската литературна история и нейната (не)възможност], in Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Volume 2, New York, Oxford: Berghahn Journals, 2008.

18. Антологиите като експортен канон [бълг. вариант]. В: Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното, съст. Маринели Димитрова, Пламен Антов, Цветанка Атанасова, София: Изд. център „Боян Пенев“, 2009, с. 214-222.

19. Anthologies as an Export Canon [English version], in Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Eds. Murat Belge, Jale Parla, Istanbul: Bilgi University Press, 2009. 231-238 pp.

20. Канон, естрада, монтаж: поетически антологии през първото десетилетие след 1944 г. В: Соцреалистически канон / алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г., съст. Пламен Дойнов, София: изд. „Пан“ и Департамент „Нова българистика“ (НБУ), 2009, с. 200-217.

21. Яворов и „Стоунс“ в часа на синята мъгла. В: Яворов – литературни и биографични сюжети, Съст. Маринели Димитрова, Пламен Антов, Свилен Каролев, София: Изд. център „Боян Пенев“, 2009, с. 193-202.

22. Как би изглеждала една антология на българската поезия, съставена от Иван Богданов? // Университетски дневник № 25, май 2010, с. 2-4.

23. Екатерина Йосифова и възвишеното: иронии и пролуки. // Литературен вестник, бр. 16, 28.04-4.05.2010, с. 13.

24. Романовостта на Яворов. Потиснатите сюжети. // Памет за Мина. Юбилеен вестник по случай 100 години от смъртта на Мина Тодорова. Ред. М. Неделчев, Й. Ефтимов, Б. Курташева. София: НБУ, 2010

25. 1910 – антологийният праг. // Сб. „1910“. Съст. Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. София: Изд. „Сиела“ и Деп. „Нова българистика“ на НБУ, 2011, с. 96-102.

26. „Сянката на Балкана“ – (не)възможната антология. Фолклор и антология. // Българистика nuova. Годишник на департамент „Нова българистика“, 2010/2011. Съст. Е. Сугарев, Б. Курташева, М. Огойска, НБУ, 2011, http://ebox.nbu.bg/nuova/view_lesson.php?id=5

27. Събитие и емпатия: „Лейди Лазар“ на Силвия Плат. // Форум на проф. Богдан Богданов http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=51

28. Съавтор на брошурата „Превод и преход. Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки“ (Обобщаващ текст, резултат от едноименния 2-годишен изследователски проект). София: Фондация „Следваща страница“, 2011, 72 с. (Пълните материали от изследването са публикувани онлайн: http://www.npage.org/article226.html)

29. 1917 – антологийната година в сянка. Неизвестна антология на Боян Пенев? // Антологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Съст. Пламен Антов, Маринели Димитрова и Георги Господинов. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2012, с. 90-98. [Текстът е публикуван и в: Литературен вестник, бр. 3, 2-8.2.2011, с. 9-10]

30. Предантологийната фаза на българската литература: възрожденският блян по антология. // Пространставата на словото. Юбилеен сборник в чест на Светлозар Игов. Том 1. Съст. Клео Протохристова и др. София: Институт за литература, Изд. „Боян Пенев“, 2012, с.118-126.

31. Зелената идея на тихата поезия: Иван Цанев. // сб. Иван Цанев в българската литература и култура. Съст. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб (Библиотека „Личности“), 2013.

32. Държавата – слаб антологист: институционализиране на канонизаторски и антологийни практики през 20-те години на XX век. // сп. Критика и хуманизъм, кн. 39 (съст. Десислава Лилова, Мила Минева), 2013

33. Тоталитаризъм и (квази)преводимост:българският случай през 1970/1980-те (Институции, механизми, последствия). Предварителни тезиси. – В: сб. Сборник „Литературите на СССР и НРБ: Паралелни интерпретации“, съст. Пламен Дойнов. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2013

34. Нищетата на смъртта в ранната следдеветосептемврийска поезия: върху първите поетически антологии у нас след 1944 г. – В: сб. „Смъртта при социализма. Героика и постгероика“, съст. Даниела Колева. София: Център за академични изследвания София, изд. „Рива“, 2013

35. Събитие и емпатия: Силвия Плат. – В: сб. „Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)“, съст. Д. Камбуров и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013

36. Българската (не)преводимост. Към литературния канон за износ на късния социализъм, в. „Култура“, бр. 16, 25 април 2014

37. Totalitarian (Quasi)Translatability: The Case of Bulgaria in the 1970s and 80s. (Institutions, Mechanisms, Consequences), CAS Working Paper Series No. 6/2014, http://www.cas.bg/uploads/files/WPS-APP-6/Bilyana%20Kourtasheva.pdf

 

Преводи

1. Джоузеф Джейкъбс. Английски вълшебни приказки. Превод Биляна Курташева. София: ПАН, 1998, 176 с.

2. Съпреводач на ново издание на Вапцаров на английски: Kino: The Poetry of Nikola Vaptsarov. Edited by Georgi Gospodinov. Translation from the Bulgarian Kalina Filipova, Bilyana Kourtasheva, Evgenia Pancheva. Middlesbrough, UK: Smokestack Books, 2007, 80 p.

 

Обществена дейност:

■ От 2001: главен редактор на СЛЕДВА. Списание за университетска култура на НБУ

■ 2002-2005: Редактор за България на OrientExpress. Magazine for the Best of Contemporary Writing from Enlargement Europe, edited by Fiona Sampson, Oxford Brookes University.

■ 1996-98: Съосновател и редактор на Витамин Б, независимо експериментално списание за литература.

 

Награди

■ Националната награда „Южна пролет“ 2013 в категорията литературна история и критика за монографията „Антологии и канон: антологийни модели на българската литература“, София: Просвета, 2012, 312 с.