ДепартаментНова българистика

Доц. д-р Борислав Георгиев

Доц. д-р Борислав Георгиев

e-mail: bgueorguiev@nbu.bg

web & blog: https://www.facebook.com/gheorghieff; http://www.bogeo.net

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: съвременния български език, езиковата прагматика, езиковата антропология, социолингвистиката, теорията на речевите актове.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: лингвистика на текста, социосемиотика, юридическа семиотика, меметика.

Възможности за експертиза в областта на: българската граматика, правописа, пунктуацията, съдържателната страна при употребата на българския език, редактиране на текстове на български език, експертни оценки (във и извън юриспруденцията), създаване на езикови профили на физически и/или юридически лица.

Преподавателски интереси в областта на: съвременния български (книжовен) език, езиковата антропология, езиковата прагматика, социолингвистиката, прагматика на различни видове невербална комуникация, лингвистика и семиотика на онлайн комуникациите.

 

Образование:

■ 1984 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по български език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища;

■ 1993 г. – Институт за български език към БАН – доктор по съвременен български език (езикова култура, езиково строителство и езикова политика) с дисертация на тема „Норма и масмедии“ през 1993 г.

 

Членство в организации:

■ Съюз на учените в България (1995 –);

■ Българско семиотично дружество (1996-2014);

■ Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания – НБУ; индивидуален член от 2014 г. на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS);

■ Международна асоциация по прагматика (International Pragmatic Association - IPrA) (1995 – ).

 

Участие в национални и международни проекти:

■ Homo Balkanicus – знакове на културна идентичност;

■ Прототипи за стандартизирани тестови задачи по български език в СОУ.

 

По-важни публикации:

Монографии

1. Значение и употреба на глаголи и имена за описание на общуването. В: „Българско езикознание“, т. 5 – „Проблеми на граматичната система на българския език – глагол“, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2009, стр. 348-418.

 

Речници

1. (в съавторство) Речник на чуждите думи. София: „Атлантис“, 1996 („Библиотека за ученика и студента“), 320 с.

2. (в съавторство) Съвременен правописен речник на българския език. БАН – ИБЕ и изд. „Хейзъл“, София, 2002

 

Учебни издания

1. (в съавторство) Практикум по езикова култура. София: НБУ – ЦДО – Радиоуниверситет, 1996, ISBN 954-535-140-3, 168 с.

2. (в съавторство) Езикова култура за всекиго (как да пишем успешно според правилата). София, НБУ, 2005 г.

 

Статии

1. „Урбанизация, реч и речево поведение“. В: Пенчев Й. и Ст. Димитрова (ред.) Проблеми на социолингвистиката, Т. 3. София: Единен център за език и литература при БАН; Изследователски комитет „Социолингвистика“ при Българската социологическа асоциация; Център за пропаганда, информация и печат при Комитета за култура, 1988, с. 62-75.

2. „Действия чрез езика“. В: сп. Наука (Издание на Съюза на учените в България), 1992, бр. 2, с. 16-19.

3. „Идеология и език“. В: сп. Български журналист, 1993, бр. 5, с. 35-36.

4. „Политиката като дискурс“. В: Социолингвистика, т. 1, Т. Шамрай (редактор); Л. Йорданова (издател). София: Буллекс, 1994, с. 112-124.

5. „Графика и политика“. В: Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество, София: Прохазка и Качармазов” 1996, с. 33-41.

6. „Речевите актове като предмет на лексикографско описание“. В: Български език и литература, год. ХХХІХ, кн. 5-6, 1998, стр. 3-9.

7. „Светът през погледа на медиите“. В: сб. Медиите и езикът, (И. Ликоманова, Й. Трифонова, съст.), София, ИК “Ето”, 1999, с. 60 – 65.

8. „Филологическият и антропологическият подход в изучаването на езика“. В: Списание на Българската академия на науките, год. СХІV, кн. 2/2001 г. стр. 35-39.

9. „Писменият текст като като семиотичен обект“. В: сб. Традиция и съвременност в българския език (съст. В. Попова, Б. Вълчев), София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 398 – 406.

10. „Приемливото изразяване“. В: Българският език през ХХ век (съст.В. Радева). С.: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, изд. „Пенсофт“, стр. 83-89; също с някои промени в „Антропологични изследвания“, т. ІІ (съст. Цвете Лазова) София, Нов български университет, Департамент „Антропология“, стр. 66-76. https://books.google.bg/books?id=F7-Bees_VvAC&lpg=PA84&ots=r0Hk7M_Ujo&dq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&hl=bg&pg=PA82#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&f=false

11. „Action by the „langue“ (John R. Searle vs. Roman Jakobson or Roman Jakobson and John R. Searle)“. In: Lagopouloz, A.-F, Mpoklount- Lagopoulo, Tsoukala, K. (epimeleia). Anopwz o shmainwn, tomoz I, Logoz kai ideologia, Thessaloniki: Parathrhthz, 1996, pp. 83-92.

12. „Pragmatics of obituary posters in Bulgaria“. In: Lexia, 5-6, 2010, рр. 349-365 (пълни библиографски данни и изтегляне от http://www.researchgate.net/publication/231180064_Pragmatics_of_obituary_posters_in_Bulgaria

13. „Ученият, интелектуалецът и политическата дейност“. В: Littera et lingua, Есен 2012 http://slav.uni-sofia.bg/naum/node/1867

 

Обществена дейност:

■ 1988-2007 – рубрика „Българският език с Борислав Георгиев“, БНР, програма „Хоризонт“ („12 плюс 3“).

 

Награди

■ 2000 – Награда за млади и перспективни учени „Проф. Л. Андрейчин“ на Института за български език при Българската академия на науките за постижения в областта на българското езикознание;

■ 2000 – Специална награда за публицистика на вестник „Литературен форум“ по случай 150 години от рождението на Ив. Вазов и З. Стоянов за серия публикации в същия вестник.